wtorek, 13 września 2016

Nauka w domu - Wstęp || Homeschooling - Introduction

Dopadło i mnie / nas. Czytałam o uczeniu dzieci w domu i czytałam, aż w końcu doszłam do wniosku, że spróbuję pouczyć moją 3,5-latkę też. Powodów jest kilka. Po pierwsze, nie jestem do końca przekonana o edukacyjnych walorach naszego przedszkola. Anika spędza tam 3,5 - 4 godziny, jest w grupie mieszanej od ok. 3 do 5 lat i zazwyczaj dzieci (poza najstarszymi, które mają dodatkowe ćwiczenia) robią tylko dość podstawowe prace plastyczne, przy czym panie pomagają najmłodszym - w efekcie prace wszystkich dzieci wyglądają niemal jednakowo. Z różnych względów nie zamierzamy zmieniać przedszkola, więc uznaliśmy, że będzie tam uczęszczać, aby mieć kontakt z dziećmi, a "prawdziwa nauka" odbędzie się w domu. Po drugie, lubię projekty, i planowanie ćwiczeń na 52 tygodnie roku dostarcza mi wielkiej frajdy. A po trzecie, Anika ma wiele energii i mam nadzieję, że skanalizowanie tej energii tylko jej pomoże.

Pomysłów na ćwiczenia są tysiące, wystarczy poszperać w Pintereście. Po długiej fazie szkiców i próbnych planów, po bardzo pomocnej dyskusji z moją mamą, ustaliłam plan, który jest realistyczny i elastyczny. Zamierzam prezentować na blogu temat na każdy nadchodzący tydzień, może komuś coś się przyda lub spodoba - ale głównie chcę dokumentować dla na -, które ćwiczenia się sprawdzają, które są najbardziej efektywne, a z którymi możemy dać sobie spokój, bo są za łatwe / za trudne.

Na każdy tydzień przypada odrębny temat, w ramach którego wykonamy ćwiczenia,  zadania i zabawy z 7 kategorii, które na tym etapie uznałam za najpotrzebniejsze Anice. Przyglądajcie się swoim pociechom i wybierajcie te z ćwiczeń, które najbardziej pasują do ich indywidualnych potrzeb. Kategorie "wycieczka" i "film" są zaplanowane na weekendy, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Anika na co dzień nie ogląda ani telewizji, ani filmów w Internecie, zatem jeden film w tygodniu będzie dla niej wielkim wydarzeniem.

Zaproszenia do zabawy / tworzenia inspirowane metodą Reggio już są u nas w użyciu i mają na celu zachęcenie Aniki do kreatywnego myślenia i samodzielnej zabawy. Stosujemy je w sobotnie i niedzielne poranki. Wieczorem przygotowuję jej stanowisko, a kiedy - nieodmiennie - rano wstanie o 6.00 - czeka na nią nowa zabawa.

Kategorie:
1. matematyka - liczby i liczenie, geometria, kształty
2. język - litery, pisanie i czytanie, rozwój językowy
3. umiejętności praktyczne - gotowanie, mycie, sprzątanie, porządki etc.
4. ciągi i wzory
5. natura - poznawanie drzew, ptaków, owadów; podstawowa wiedza biologiczna
6. wycieczka + zaproszenie do zabawy / tworzenia
7. film + zaproszenie do zabawy / tworzenia

Tematy znajdziecie w oddzielnym poście (tu), który będzie regularnie uzupełniany!
Zapraszam do wspólnej nauki przez zabawę!


Do następnego, pa.
a.So now it's my / our turn. I'd been reading about homeschooling over and over again, until I've decided I should try homeschooling my 3,5 year-old-just a bit. There're numerous reasons. First of all, I am not totally convinced of educational benefits of our kindergarden. Anika stays 3,5 to 4 hours five days a week in a mixed ages group of ca. 3 to 5, and (apart from the oldest kids), kids get to make some basic crafts, whereas the teachers heavily help the youngest kids, so as a result almost all of their works look almost the same. We do not want to change the kindergarden, so we've decided she will keep attending it for social reasons, but the actual "schooling" will take place at home. Second of all, I love a good project, so planning 52 weeks of activities is a lot of fun for me. And thirdly, Anika has loads of energy and I hope channeling it will only benefit her.

There're tons of free resources and splendid ideas all over the Internets, just take a look at Pinterest. After many plans and drafts, and a very helpful convo with my mum, I came up with a plan that is realistic and flexible. I am planning to show here activities and exercises for the coming week, maybe someone out there will like it and use it, but mostly I want to document for ourselves, which exercises are the most effective, and which can go, because there're too easy / too difficult.

Each week covers a different theme, which will be the motive for different activities, exercises and crafts from 7 categories, that I find are good and useful for Anika at this stage. Do observe your children and decide which activities fit their individual needs. The categories "trip" and "film" are meant for weekends, when the whole family is together. Anika does not regularly watch films on tv or online, so one block a week might turn out a huge success with her.  

Invitations to play / create / explore inspired by Reggio method, are already present in our life and are meant to encourage Anika to play independently. We use them on weekend mornings. In the evening I prepare the setting, and when - invariably - she gets up at 6 am - a new activity awaits her.

Categories:
1. mathematics - numbers and counting, geometry, shapes
2. language - letters, writing and reading, language development
3. practical skills - cooking, cleaning, washing, organizing etc.
4. patterns
5. nature - getting to know trees, birds, insects; basic biology knowledge
6. trip + invitation to play / create / explore
7. film + invitation to play / create / explore

The themes can be found in a separate post (here), and the list will be updated regularly!

I encourage you to join us in our learning by playing project!

Tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz