środa, 2 listopada 2016

Nauka w domu: październik || Homeschooling: September

Pierwszy miesiąc nauki w domu za nami, więc zgodnie z zapowiedzią: małe podsumowanie.

Matematyka:
Liczenie idzie Anice genialnie, doszłyśmy już do cyferki 6. Dla mnie liczenie oznacza co najmniej poznawanie cyfr i liczenie elementów, jeśli umie napisać daną cyfrę jestem zadowolona, ale nie zmuszam jej do uczenia sie wszystkiego naraz. Póki co liczenie i identyfikacja cyfr jest dla mnie najważniejsza i idzie jej super. Początkowo miała problemy z cyframi 4 i 5 (po polsku, po niemiecku liczy do 12 bez zająknięcia) - coś jej nie pasowało, ale po kilku ćwiczeniach problem zniknął.
Ulubione zadania: kolorowanie według cyfr.
Język:
Anika rozpoznaje większość liter, bardzo wiele z nich umie już napisać. Chętnie składa proste słowa. Bardzo lubi mówić, na jaką literę (głoskę) dane słowo się zaczyna i dobiera słowa, które się rymują.
Ulubiona pomoc naukowa: ABC Marion Bataille.
Umiejętności praktyczne:
Tutaj nie mam szans z Papą, który często gotuje z Aniką i uczy ja bardzo wielu rzeczy, włączywszy gotowanie makaronu, nalewanie sobie i innym napoju, krojenie warzyw, mieszanie sosów na patelni, nakładanie gotowego dania na talerze. Anika prawie codziennie nakrywa do stołu.
Ulubione zajęcie: nalewanie (jak widzi, że mi się skończyła woda w bidonie, biegnie i przynosi mi świeżą).
Ciągi  i wzory:
Ten temat od początku został dodany, bo ja i moja mama zauważyłyśmy u Aniki pewną niechęć do odwzorowywania. Idąc tym tropem, okazało się, że w powtarzalnych ciągiachteż nie zauważa prawidłowości. Ten typ ćwiczeń zajmuje ważne miejsce w naszych lekcjach i przyznam, że na początku Anika kompletnie się gubiła. Nieopatrznie powiedziałam, że może jest za mała i przez jakiś czas nie chciała próbować, mówiąc, że jest za mała. Powoli ją przekonałam do spróbowania i zaczynając od najprostszych, dwuelementowych ciągów wreszcie coś zrobiło "klik" i Anika rozumie zasadę, choć nadal nie wszystkie ciągi przychodzą jej bez trudu.
Co pomogło: Lego i podkreślanie rytmu słów / elementów (CZERWONY - zielony - zielony - CZERWONY etc.)

Natura:
Spacery w poszukiwaniu konkretnych rzeczy: liści, kasztanów, żołędzi stanowią jeden z najlepszych sposobów na wyciągnięcie Aniki z domu. Najbardziej udana lekcja przyrody była w parku Sparbach, gdzie byliśmy przed innymi odwiedzającymi i spokojnie obejrzeliśmy masę różnych grzybów, pozbieraliśmy żołędzie i nakarmiliśmy miejscowymi jabłkami, mieszkające tam kozy.
Wycieczka:
Obok wyjazdu do Sparbach, najbardziej udaną lekcją w terenie była wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Dodatkową atrakcją było to, że odwiedziłyśmy muzeum po zmierzchu. Anika była autentycznie zainteresowana i w sali dinozaurów spędziłyśmy co najmniej kwadrans. Największą atrakcją był oczywiście ruszający się alozaur.

Film:
Tak się ułożyło, że w każdą sobotę wieczorem oglądamy wspólnie filmy. Nie wszystkie są tematycznie wpasowane w naukę, bo nie zawsze się da, ale zawsze stanowią rozrywkę dla całej rodziny. Może napiszę o naszych rekomendacjach oddzielny post? Do tej pory obejrzeliśmy filmy: Krudowie, Turbo, Dobry dinozaur, Gdzie jest Nemo? i Hotel Transylwania (1).

Zaproszenia do zabawy i prace plastyczne:

Do następnego, pa.
a.

---


First month of home schooling is over, and so - as promised - a small summary.

Mathematics:
Anika is great at counting, we've reached number 6. For me counting in her case is recognizing numbers and counting elements. If she can write the number I'm super happy, but I'm not forcing her to learn all at the same time. So far number recognition and counting itself is for me most important, and she's very good at both.
At first she had some problems with (Polish) numbers 4 and 5 (in German she counts to 12 without one second of doubt) - something hadn't sat right, but after some targeted exercises the problem disappeared.
Favorite exercise: coloring by numbers.
 
Language:
Anika recognizes most of the letters, she can also write very many of them. She's interested in writing simple words. She enjoys telling us (also not in the "schooling" situation) what is the first letter / phoneme of some random words. And she likes finding words that rhyme.
Favorite resource: ABC by Marion Bataille.
Practical skills:
I stand no chance in comparison with Papa, who often cooks with Anika and teaches her many various things including: boiling pasta, pouring drinks for herself and us, chopping veggies, stirring sauces in a saucepan, serving food. Anika makes the table almost every day.
Favorite activity: pouring (as soon as she sees my water bottle is empty, she grabs it and fills it up without my even asking for it)

Patterns:
This type of exercises have been added, because my Mum and I noticed that Anika didn't want to copy patterns. After a short check, it turned out she didn't "see" repetition in patterns. Those exercises are a very important part of our lessons, and I must admit at first Anika was totally lost. Unfortunately I said (more to myself than to her) that she might be too small, and she tried to refuse to make an effort using this very argument. Slowly I convinced her to try again and starting with simplest, two-element patterns, finally it made "click" and Anika got the principle, even though not all patterns come easily to her.
What helped: Lego and talking with stressing the rhythm of words/elements (RED - green - green - RED etc.)
Nature:
Walks in search of some predefined goodies like leaves, acorns, horse chestnuts are one of the best way of getting Anika out. The best nature field trip was to Sparbach park, where we arrived before all other visitors and could look closely at tons of different mushrooms, collecting acorns and we fed some foraged apples to the goats living there.
Trip:
Apart from Sparbach, the best field trip was our visit in Museum of Natural History. Additional attraction was that we went there after dark. Anika was really interested and we spent good 15 minutes in the dinosaur room. The biggest attraction was of course the moving allosaurus.

Film:
It has become our tradition to watch a film every Saturday evening. Not all of them are thematically connected with the home schooling theme, cause it's not always possible, but they are always a great fun for the whole family. Maybe I'll write a separate post about our recommendations? So far we have watched: The Croods, Turbo, The Good Dinosaur, Where's Nemo? and Hotel Transylvania (1).

Invitations to create and crafts:

Tata,
a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz